Energetický průkaz a štítek platný od 1.1.2013

Od 1.1.2013 je potřeba mít k dispozici energetický průkaz a štítek k budovám, které jsou určené k prodeji! Tato nová povinnost je dána novelou zákona č. 406/2000 Sb. z roku 2009 o hospodaření energií.

Novela zákona udává povinnost majitele od 1.1.2013 vlastnit energetický průkaz a štítek pro prodávaný dům, byt či komerční nemovitost.

Co je energetický průkaz?
Průkaz energetické náročnosti budovy neboli PENB je dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií spotřebovaných při provozu domu (energie na vytápění, ohřev vody, větrání a osvětlení).

Obsah průkazu energetické náročnosti
Průkaz energetické náročnosti obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do tříd A až G, podobně jako je tomu u spotřebičů.

Nedílnou součástí energetického průkazu je i vyjádření energetických hodnot pro obálku budovy neboli energetický štítek.

Co udává novela zákona platná od 1.1.2013?

Novela udává nutnost zajistit energetický průkaz a štítek při:

  • Výstavbě nových budov (povinnost od roku 2009).
  • Při rekonstrukci stávajících budov v případě rozsáhlých změn budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2.
  • Při prodeji rodinného domu, bytu* či komerční nemovitosti.
  • Při pronájmu rodinného domu či budovy. Pro pronájem bytu bude energetický průkaz povinný až od roku 2016. Vlastník bytové jednotky může do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen nechat si zpracovat energetický průkaz nebo si jej vyžádat u SVJ. Pro bytová družstva je tato povinnost od 1. 1. 2016.

Předložit dokument energetického průkazu je nutno v případě

Inzerce rodinných domů, bytů či komerčních nemovitostí ve sdělovacích prostředcích a informačních materiálech.

Dále je nutné předložit energetický průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nejpozději v den podpisu kupní nebo nájemní smlouvy, kdy se dokument energetického průkazu a štítku stává povinnou přílohou kupní smlouvy.

Pokuty při nesplnění povinnosti

Pro vlastníky bytových jednotek určených k prodeji

  • Podle zákona hrozí majiteli bytové jednotky pokuta až do výše 50 000,– Kč v případě, že nepředloží zpracovaný energetický průkaz již při inzerci bytu ve sdělovacích prostředcích jako je tisk, internet aj. Této pokutě se dále vlastník vystavuji i v případě, že průkaz nepředloží ke kupní smlouvě. Pro vlastníky rodinných nebo bytových domů a komerčních objektů určených k prodeji či pronájmu
  • Majitelům domů rodinných, bytových či komerčních objektů hrozí pokuta až do výše 100 000,– Kč v případě, že nepředloží energetický průkaz již při inzerci nemovitosti ve sdělovacích prostředcích. Této pokutě se dále vlastník vystavuji i v případě, že průkaz nepředloží ke kupní smlouvě.

Majitelé nemovitostí určených k prodeji se nevystavují pouze finanční pokutě od 50 do 100 tisíc Kč, ale můžou se následně potýkat i s dalšími problémy. Kupující má ze zákona právo žádat po původním majiteli až 3 roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, vyhotovení energetického průkazu a štítku.

Dále je dokument průkazu od 1.1.2013 považován za nedílnou přílohu kupní smlouvy. Jestliže tedy energetický průkaz nebude ke kupní či nájemní smlouvě přiložen, vystavuje se původní vlastník nemovitosti riziku následných soudních sporů, kdy bude kupní smlouva považována za neúplnou a tím pádem neplatnou.

Kdo nemusí mít energetický průkaz

Výjimka se vztahuje na:

  • Budovy s celkovou užívanou plochou menší než 50 m2.
  • Byty, domy rodinné, bytové či komerční objekty, které nejsou určené k prodeji či k pronájmu.
  • Chaty, chalupy a budovy určené k rekreačním účelům.
  • Kulturní památky a budovy pro náboženské účely.

Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu

Energetický průkaz může zpracovat osoba definovaná Zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo autorizovaná osoba podle zvláštního právního předpisu.

Ke všem všem novostavbám a revitalizacím budov, které podléhají v rámci svého rozsahu pod energetický zákon, zpracovává společnost Comfort Space, a.s. pro své zákazníky tyto průkazy v rámci celkového i individuálního servisu.